Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 60 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 60 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ gửi UBND huyện nơi đi
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ trình của UBND cấp xã 1 0
Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 1 0 Phụ lục I.docx
Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 1 0 Phụ lục I2.docx
Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 1 0 Phụ lục II1.docx
Hồ sơ gửi UBND huyện nơi đến
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư của huyện nơi đi 1 0
Quyết định UBND huyện nơi đi 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan