Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Trong thời hạn mười (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến; 1 0 Phụ lục 2.doc
Một (01) báo cáo ĐTM của dự án. 1 0 Phụ lục 1.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan