Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Trực tuyến 3 Ngày làm việc 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. 1 0 Mau so 9_ND_72.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan