Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 7 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 1 0 Mẫu số 09.TT27.2018.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục Kiểm lâm
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan