Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 18 Ngày làm việc Phí : 600000 Đồng
(Công nhận lâm phần tuyển chọn là 600.000 đồng/01 giống)
TT14BTC.2018 thu,nop phi cay lam nghiep.doc
Phí : 2400000 Đồng
(Công nhận vườn giống là 2.400.000 đồng/01 vườn giống)
TT14BTC.2018 thu,nop phi cay lam nghiep.doc
Phí : 600000 Đồng
(Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống là 600.000 đồng/01 lô giống)
TT14BTC.2018 thu,nop phi cay lam nghiep.doc
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 18 Ngày làm việc Phí : 600000 Đồng
(Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống là 600.000 đồng/01 lô giống)
Phí : 600000 Đồng
(Công nhận lâm phần tuyển chọn là 600.000 đồng/01 giống)
Phí : 2400000 Đồng
(Công nhận vườn giống là 2.400.000 đồng/01 vườn giống)
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 18 Ngày làm việc Phí : 600000 Đồng
(Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống là 600.000 đồng/01 lô giống)
Phí : 600000 Đồng
(Công nhận lâm phần tuyển chọn là 600.000 đồng/01 giống)
Phí : 2400000 Đồng
(Công nhận vườn giống là 2.400.000 đồng/01 vườn giống)
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp 1 0 Mẫu số 04.TT30.2018.docx
Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống theo Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 1 0 Mẫu 05.TT30.2018.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục Kiểm lâm
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan