Thủ tục thực hiện việc giải trình

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn thời gian giải trình. Thời gian gia hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày gia hạn và phải thông báo bằng văn bản đến người yêu cầu giải trình.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn thời gian giải trình. Thời gian gia hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày gia hạn và phải thông báo bằng văn bản đến người yêu cầu giải trình.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản yêu cầu giải trình hoặc bản ghi lời yêu cầu giải trình 1 0 Mẫu Thông tư 02-2014.doc
Văn bản cử người đại diện (nếu có) 1 0 Mẫu Thông tư 02-2014.doc
Thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung việc giải trình 1 0 Mẫu Thông tư 02-2014.doc
Báo cáo thu thập, xác minh thông tin, tài liệu 1 0 Mẫu Thông tư 02-2014.doc
Văn bản giải trình 1 0 Mẫu Thông tư 02-2014.doc
Các tài liệu khác có liên quan. 1 0 Mẫu Thông tư 02-2014.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan