Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Ủy ban nhân dân cấp xã: 5 ngày. - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện: 10 ngày. - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản sao Giấy chứng tử 1 0
Các giấy tờ của thân nhân theo yêu cầu: Bản sao Giấy khai sinh đối với con dưới 18 tuổi. Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên đang theo học. Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học đối với cong từ đủ 18 tuổi trở lên đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học. Giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ. Giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của Ủy ban nhân dân không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0.6 lần mức chuẩn đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi. 1 0
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (Mẫu TT1) 1 0 Mẫu TT1.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan