Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 03 Ngày làm việc Lệ phí : 0 Đồng
(miễn lệ phí)
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 03 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Nghị quyết chia công ty 1 0
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia 1 0
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của (các) công ty mới 1 0
- Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - (Phụ lục I-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); 1 0 I-2.docx
- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 1 0 I-10.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan