Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng

Trực tuyến 03 Ngày làm việc Lệ phí : 0 Đồng
(miễn lệ phí)
Dịch vụ bưu chính 03 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Nghị quyết tách công ty theo quy định tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp 1 0
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách 0 1
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của (các) công ty được tách 1 0
- Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); 1 0 I-2.docx
- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 1 0 I-10.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan