Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - 01 ngày làm việc đối với trường hợp động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPT; từ cơ sở sơ chế, chế biến được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y - 05 ngày làm việc đối với trường hợp động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Thú y Phí :
(Theo biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính)
285_2016_TT-BTC_322348.doc
Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Trực tuyến - 01 ngày làm việc đối với trường hợp động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPT; từ cơ sở sơ chế, chế biến được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y - 05 ngày làm việc đối với trường hợp động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Thú y Phí :
(Theo biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính)
Qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.quangngai.gov.vn
Dịch vụ bưu chính - 01 ngày làm việc đối với trường hợp động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPT; từ cơ sở sơ chế, chế biến được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y - 05 ngày làm việc đối với trường hợp động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Thú y Phí :
(Theo biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính)
Theo địa chỉ: Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đăng ký theo Mẫu 1 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT). 1 0 Mẫu 1.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan