Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 23 Ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 23 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Trường hợp 1
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
o Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT. o 5 0 Phụ lục IV-mẫu văn bản liên quan đến lập, thẩm đinh, phê duyệt, nghiệm thu công trình lâm sinh.docx
Trường hợp 2: Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT 5 0 Phụ lục I- đề cương thiết kế công trình lâm sinh.docx
Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT. 5 0
Thiết kế công trình lâm sinh, gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thiết kế công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô; thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn (sông suối, đường giao thông, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng,…) và các nội dung hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT. 5 0 Phụ lục II.TT23.2016.doc
Trường hợp 3
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Các văn bản có liên quan (quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu khác có liên quan). 5 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan