Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc Trực tiếp.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan