Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày Phí :

Theo khoản 1 Điều 28 Luật Tiếp công dân: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Trực tuyến khác không tiếp dân trực tuyến

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn khiếu nai, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc van bản ghi lại nội dung khiếu nịa, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (có chữ ký hoặc điểm chỉ của công dân) 1 0
Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh cung cấp 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban tiếp công dân cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan