Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể
Trực tuyến 10 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần).
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; 1 0
- Biên bản kiểm tra; 1 0
- Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trong đó nêu rõ lý do đề nghị giải thể, các biện pháp giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan