Đề nghị đánh giá, công nhận Cộng đồng học tập cấp xã

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trước ngày 31 tháng 3 của năm sau liền kề năm đánh giá. Phí : 0 Đồng

a) Các xã, phường, thị trấn gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã đến đến Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28 tháng 02 của năm sau liền kề năm đánh giá. b) Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã trước ngày 31 tháng 3 của năm sau liền kề năm đánh giá.
Trực tuyến Trước ngày 31 tháng 3 của năm sau liền kề năm đánh giá. Phí : 0 Đồng

a) Các xã, phường, thị trấn gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã đến đến Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28 tháng 02 của năm sau liền kề năm đánh giá. b) Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã trước ngày 31 tháng 3 của năm sau liền kề năm đánh giá. - Qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (toàn trình) tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn
Dịch vụ bưu chính Trước ngày 31 tháng 3 của năm sau liền kề năm đánh giá. Phí : 0 Đồng

a) Các xã, phường, thị trấn gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã đến đến Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28 tháng 02 của năm sau liền kề năm đánh giá. b) Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã trước ngày 31 tháng 3 của năm sau liền kề năm đánh giá.

Thành phần hồ sơ

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ trình đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã 1 0
Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã 1 0
Bản tổng hợp kết quả tự đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu cấp xã 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan