Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp mới; 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp lại.
Trực tuyến 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp mới; 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp lại.
Dịch vụ bưu chính 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp mới; 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp lại.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đăng ký theo Mẫu số 29. NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 1 1 Mẫu số 29.docx
Bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 30. NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 1 1 Mẫu số 30.docx
Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định 1 1
Sơ đồ khu vực biển kèm theo tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao. 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan