Công bố mở cảng cá loại 2

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 06 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 06 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 06 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 1 0 Mẫu số 09.docx
Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá; 0 1
Nội quy, phương án khai thác cảng cá của cảng cá (bản chụp) 0 1
Quyết định thành lập Tổ chức quản lý cảng cá (bản chụp) 0 1
Biên bản nghiệm thu công trình cảng cá đã hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công 0 1
Thông báo hàng hải về luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảng 0 1
Văn bản kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 0 1
Văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan