Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 Ngày làm việc 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình.
Dịch vụ bưu chính 07 Ngày làm việc 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
01 bộ, gồm Giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo mẫu tại Phụ lục số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 1 0 Phu luc 1a_TT14_2018.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan