Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 01 Ngày làm việc 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 01 Ngày làm việc 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 01 Ngày làm việc 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bản sao Hợp đồng (Contract) mua bán hàng hóa (là bản tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh, nếu là ngôn ngữ khác thì người nhập khẩu phải nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch); 0 1
- Bản sao Danh mục hàng hóa (Packing List – nếu có); 0 1
- Bản sao Hóa đơn (Invoice) có xác nhận của người nhập khẩu; 0 1
- Bản sao Vận đơn (Bill of Loading) có xác nhận của người nhập khẩu; 0 1
- Bản sao Tờ khai hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của người nhập khẩu; 0 1
- Bản sao Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O-Certificate of Origin – nếu có); 0 1
- Bản sao Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (nếu có); 0 1
- Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng muối nhập khẩu hoặc Chứng thư giám định chất lượng lô hàng muối nhập khẩu; 0 1
- Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định (trừ trường hợp nhập khẩu muối rời). 0 1
- Giấy Đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 154/2018/NĐ-CP; 1 0 Mẫu số 01.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục Phát triển nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan