Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc a) Đối với cấp thôn, xã, huyện: Tùy theo tình hình cụ thể từng địa phương, chọn một trong các cách thức thực hiện sau: - Gửi qua bưu điện (dịch vụ Bưu chính Công ích); - Hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. b) Đối với cấp tỉnh: Cấp huyện gửi hồ sơ về Ban Dân tộc tỉnh thông qua một trong các hình thức sau: - Gửi qua bưu điện (dịch vụ Bưu chính Công ích); - Hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan Ban Dân tộc (09 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam); - Hoặc gửi trực tuyến qua Cổng dịch vụ Công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam(https://dichvucong.quangnam.gov.vn)
Trực tuyến 15 Ngày làm việc a) Đối với cấp thôn, xã, huyện : Tùy theo tình hình cụ thể từng địa phương, chọn một trong các cách thức thực hiện sau: - Gửi qua bưu điện (dịch vụ Bưu chính Công ích); - Hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. b) Đối với cấp tỉnh: Cấp huyện gửi hồ sơ về Ban Dân tộc tỉnh thông qua một trong các hình thức sau: - Gửi qua bưu điện (dịch vụ Bưu chính Công ích); - Hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan Ban Dân tộc (09 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam); - Hoặc gửi trực tuyến qua Cổng dịch vụ Công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam(https://dichvucong.quangnam.gov.vn)
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc a) Đối với cấp thôn, xã, huyện: Tùy theo tình hình cụ thể từng địa phương, chọn một trong các cách thức thực hiện sau: - Gửi qua bưu điện (dịch vụ Bưu chính Công ích); - Hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. b) Đối với cấp tỉnh: Cấp huyện gửi hồ sơ về Ban Dân tộc tỉnh thông qua một trong các hình thức sau: - Gửi qua bưu điện (dịch vụ Bưu chính Công ích); - Hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan Ban Dân tộc (09 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam); - Hoặc gửi trực tuyến qua Cổng dịch vụ Công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam(https://dichvucong.quangnam.gov.vn)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 1 0 Phu luc 1.doc
Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín 1 0
Bản tổng hợp hồ sơ của các huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 1 0
Biểu tổng hợp danh sách người có uy tín đề nghị phê duyệt (theo Biểu mẫu 04 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ban Dân tộc tỉnh -Tỉnh Quảng Nam
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan