Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Khác Thời hạn tổ chức thẩm định là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi đến. Thời hạn Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện là 15 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định
Dịch vụ bưu chính Khác Thời hạn tổ chức thẩm định là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi đến. Thời hạn Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện là 15 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bảng thống kê số liệu tiêu chuẩn làm cơ sở xác định các tiêu chuẩn 1 0
Bản đồ xác định vị trí đơn vị hành chính được phân loại 1 0
Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận về tiêu chuẩn của yếu tổ đặc thù 1 0
Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện; - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện đối với việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện 1 0
Báo cáo thuyết minh đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bộ Nội vụ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan