Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày Ban quản lý điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày Ban quản lý điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 1 0 BM 9.1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.docx
- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh 1 0 BM9.2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.docx
- Quyết định của Nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4,5,6,7,8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư) 1 0
- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b,c,d,đ,e,g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc - Bộ Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan