Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 2.5 Ngày làm việc
Trực tuyến 2.5 Ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 2.5 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 1 0 Phu luc I-10_TT07.2019.docx
- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan