Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 2.5 Ngày làm việc Lệ phí : 30.000 Đồng

Trực tuyến 2.5 Ngày làm việc Lệ phí : 30.000 Đồng

Dịch vụ bưu chính 2.5 Ngày làm việc Lệ phí : 30.000 Đồng

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã; 1 0
- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã; 1 0
- Bộ hồ sơ đã được cơ quan đăng ký hợp tác xã cũ bàn giao (khi hợp tác xã tiến hành đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch đăng ký hợp tác xã mới). 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan