Thủ tục xác nhận đối với quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 75 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Tổng thời gian là 75 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian giám định y khoa), cụ thể: - Ủy ban nhân dân cấp xã: Không quy định (thời hạn giải quyết theo thực tế là 05 ngày làm việc); - Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện: 10 ngày làm việc. - Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh: 10 ngày làm việc - Cục Chính trị quân khu: 10 ngày làm việc. - Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: 10 ngày làm việc. - Hội đồng Giám định y khoa: 10 ngày làm việc kể từ ngày giám định xong (Không tính thời gian giám định y khoa); - Tư lệnh hoặc Chính uỷ quân khu (đối tượng cư trú địa bàn quân khu); Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị (đối tượng thuộc địa bàn Hà Nội): 10 ngày làm việc; - Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh: 10 ngày làm việc.
Trực tuyến 75 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Tổng thời gian là 75 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian giám định y khoa), cụ thể: - Ủy ban nhân dân cấp xã: Không quy định (thời hạn giải quyết theo thực tế là 05 ngày làm việc); - Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện: 10 ngày làm việc. - Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh: 10 ngày làm việc - Cục Chính trị quân khu: 10 ngày làm việc. - Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: 10 ngày làm việc. - Hội đồng Giám định y khoa: 10 ngày làm việc kể từ ngày giám định xong (Không tính thời gian giám định y khoa); - Tư lệnh hoặc Chính uỷ quân khu (đối tượng cư trú địa bàn quân khu); Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị (đối tượng thuộc địa bàn Hà Nội): 10 ngày làm việc; - Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh: 10 ngày làm việc. Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần)
Dịch vụ bưu chính 75 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Tổng thời gian là 75 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian giám định y khoa), cụ thể: - Ủy ban nhân dân cấp xã: Không quy định (thời hạn giải quyết theo thực tế là 05 ngày làm việc); - Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện: 10 ngày làm việc. - Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh: 10 ngày làm việc - Cục Chính trị quân khu: 10 ngày làm việc. - Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: 10 ngày làm việc. - Hội đồng Giám định y khoa: 10 ngày làm việc kể từ ngày giám định xong (Không tính thời gian giám định y khoa); - Tư lệnh hoặc Chính uỷ quân khu (đối tượng cư trú địa bàn quân khu); Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị (đối tượng thuộc địa bàn Hà Nội): 10 ngày làm việc; - Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh: 10 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
b) Giấy xác nhận bệnh tật (Mẫu BB1); 4 0 mau BB1.pdf
c) Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bệnh tật, gồm một trong các giấy tờ sau: - Một trong các giấy tờ sau: + Trường hợp quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 31/2013/NĐCP: Phiếu chuyển thương, chuyển viện; bản sao có chứng thực lý lịch cán bộ hoặc lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên có ghi đầy đủ quá trình công tác; 338 + Trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 31/2013/NĐCP: Giấy xác nhận hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Mẫu XN1); + Trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 31/2013/NĐCP: Bản sao có chứng thực: Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên có ghi đầy đủ quá trình công tác; + Trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 31/2013/NĐCP: Quyết định đi làm nghĩa vụ quốc tế; + Trường hợp quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 31/2013/NĐCP: Biên bản xảy ra sự việc do cấp trung đoàn và tương đương trở lên trực tiếp quản lý lập (Mẫu XN2); + Trường hợp quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 31/2013/NĐCP: Quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trường hợp sau khi xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thân làm mất năng lực hành vi thì căn cứ xác nhận của Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi đối tượng cư trú. - Các giấy tờ được cấp trong thời gian tại ngũ có ghi mắc bệnh kèm bệnh án điều trị tâm thân do bệnh cũ tái phát của bệnh viện cấp tỉnh hoặc bệnh viện quân đội. Trường hợp sau khi xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần làm mất năng lực hành vi thì căn cứ vào bệnh án điều trị của bệnh viện cấp tỉnh hoặc bệnh viện quân đội. 4 0
d) Bản sao có chứng thực quyết định phục viên, xuất ngũ hoặc bản chính giấy xác nhận về thời gian công tác trong Quân đội của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện 4 0
đ) Biên bản đề nghị xác nhận bệnh binh của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (Mẫu BB4) 4 0 mau BB4.pdf
a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận bệnh tật và giải quyết chế độ bệnh binh (Mẫu BB5), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận bệnh tật và giải quyết chế độ bệnh binh đối với quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần (Mẫu BB6), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 4 0 Mẫu BB5.doc
Mẫu BB6.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan