Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc, đã về gia đình (đối với đối tượng đã từ trần) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
- Hội đồng chính sách xã (phường): Không quá 05 ngày làm việc; - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Không quá 10 ngày làm việc; - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (bao gồm cả thời gian Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định): Không quá 10 ngày làm việc; Tổng thời gian giải quyết ở các cấp là 25 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ 2 (nếu có):Một hoặc một số giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, gồm:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Giấy tờ liên quan: + Quyết định điều động công tác, bổ nhiệm chức vụ, giao nhiệm vụ; + Giấy chứng nhận tham gia Thanh niên xung phong; phiếu chuyển thương, chuyển viện; + Huân, huy chương tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và các hình thức khen thưởng khác. 1 0
- Giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc: + Giấy xác nhận quá trình công tác của đơn vị cũ trước khi thôi việc hoặc hết nhiệm vụ; + Quyết định tuyển dụng, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ; + Lý lịch cán bộ công chức, viên chức; lý lịch đi lao động ở nước ngoài; lý lịch đảng viên; sổ bảo hiểm xã hội (nếu có); 1 0
* Thành phần hồ sơ 3:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử (bản chính hoặc bản sao) 1 1
Thành phần hồ sơ 1
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản khai của thân nhân đối tượng (bản chính, 01 bản). 1 0 Mẫu 1C.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan