thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 115 Ngày Không quá 115 ngày (trong đó thời hạn xác minh là 45 ngày, trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày; thời hạn ban hành kết luận là 10 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày; thời hạn công khai kết luận là 05 ngày làm việc)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Quyết định xác minh; biên bản làm việc; giải trình của người được xác minh; báo cáo kết quả xác minh 1 0 NĐ130 kiemsoat taisan thunhap.pdf
Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập 1 0 Mẫu Thông tư 08-2013.doc
Văn bản yêu cầu, kiến nghị của người ban hành quyết định xác minh, người xác minh 1 0 Mẫu Thông tư 08-2013.doc
Kết quả đánh giá, giám định trong quá trình xác minh (nếu có) 1 0 Mẫu Thông tư 08-2013.doc
Các tài liệu khác có liên quan đến việc xác minh 1 0 Mẫu Thông tư 08-2013.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Doanh nghiệp nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan