Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc Thời hạn ra thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải trình là 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc Thời hạn ra thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải trình là 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Thông tin, tài liệu liên quan đến yêu cầu giải trình. 1 0 Mẫu Thông tư 02-2014.doc
Văn bản yêu cầu giải trình của cá nhân, tổ chức 1 0 NĐ 59 thi hanhluatPCTN.pdf

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan