Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định ( thực tế giải quyết là 05 ngày làm việc) Lệ phí : 50.000 Đồng

TT 47.doc
Dịch vụ bưu chính Không quy định ( thực tế giải quyết là 05 ngày làm việc) Lệ phí : 50.000 Đồng

TT 47.doc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 1 0 Mẫu TP-LS- 06.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan