Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động bằng cách cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài. Lệ phí : 1.000.000 Đồng
(1.000.000 đồng/hồ sơ)
VanBanGoc_220-2016-TT-BTC.pdf
Dịch vụ bưu chính Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động bằng cách cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài. Lệ phí : 1.000.000 Đồng
(1.000.000 đồng/hồ sơ)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị thay đổi đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 1 0
Bản sao Giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; 0 1
Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Bộ Tư pháp 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan