Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 5 Ngày làm việc Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Địa chỉ trực tuyến: http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức 4)
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật; về việc cử Giám đốc của Trung tâm tư vấn pháp luật 1 0
Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn do tổ chức chủ quản ban hành 1 0
Danh sách kèm theo hồ sơ của người được đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, của luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho Trung tâm 1 0
Đơn đăng ký hoạt động 1 0 Mẫu TP.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan