Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Trực tuyến 7 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình)
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP. 1 0 Mẫu số 12.docx
Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm: 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan