Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 7 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình)
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm: 0 0
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi; 1 0
- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP; 1 0 Mẫu số 12.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan