Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Trường hợp cấp lại do Giấy phép bán lẻ rượu bị mất, bị tiêu hủy, bị rách, bị cháy: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cấp lại do Giấy phép bán lẻ rượu hết hiệu lực thi hành: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hồ sơ hợp lệ. Phí : Đồng
(1. Đối với doanh nghiệp, HTX a) Đóng trên địa bàn thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định; b) Đóng trên địa bàn các huyện: - Phí thẩm định: 600.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định; 2. Đối với hộ kinh doanh a) Đóng trên địa bàn thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: Phí thẩm định: 400.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định; b) Đóng trên địa bàn các huyện: - Phí thẩm định: 200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định.)
Trực tuyến - Trường hợp cấp lại do Giấy phép bán lẻ rượu bị mất, bị tiêu hủy, bị rách, bị cháy: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cấp lại do Giấy phép bán lẻ rượu hết hiệu lực thi hành: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hồ sơ hợp lệ. Phí : Đồng
(1. Đối với doanh nghiệp, HTX a) Đóng trên địa bàn thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định; b) Đóng trên địa bàn các huyện: - Phí thẩm định: 600.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định; 2. Đối với hộ kinh doanh a) Đóng trên địa bàn thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: Phí thẩm định: 400.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định; b) Đóng trên địa bàn các huyện: - Phí thẩm định: 200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định.)
Dịch vụ bưu chính - Trường hợp cấp lại do Giấy phép bán lẻ rượu bị mất, bị tiêu hủy, bị rách, bị cháy: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cấp lại do Giấy phép bán lẻ rượu hết hiệu lực thi hành: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hồ sơ hợp lệ. Phí : Đồng
(1. Đối với doanh nghiệp, HTX a) Đóng trên địa bàn thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định; b) Đóng trên địa bàn các huyện: - Phí thẩm định: 600.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định; 2. Đối với hộ kinh doanh a) Đóng trên địa bàn thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: Phí thẩm định: 400.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định; b) Đóng trên địa bàn các huyện: - Phí thẩm định: 200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định.)

Thành phần hồ sơ

Trường hợp cấp lại Giấy phép do bị mất, bị hỏng:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
(1) Đơn đề nghị cấp sửa đổi Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; 1 0 MẪU SỐ 03 RƯỢU.docx
(2) Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép đã được cấp (nếu có); 1 1
Trường hợp cấp lại do giấy phép hết thời hạn hiệu lực
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới; 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan