Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến 7 Ngày 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị tham gia trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-01); 1 0 đơn đề nghị tham gia TGPL.docx
- Danh sách luật sư, tư vấn viên pháp luật đủ điều kiện thực hiện trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-02); 1 0 mẫu danh sách.docx
Bản sao thẻ luật sư, thẻ tư vấn viên pháp luật. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan