Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 2 0 M_u s_ 13.T_ KHAI HO_T __NG C_ S_ D_CH V_ PHOTOCOPY.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan