Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Trước ngày thi hoặc xét thăng hạng ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi hoặc xét, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có) và địa điểm tổ chức thi hoặc xét cho các thí sinh có đủ điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng. - Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi hoặc xét, sơ đồ vị trí các phòng thi hoặc xét, nội quy, hình thức, thời gian thi hoặc xét thăng hạng. Phí : 150.000 Đồng
(c) Phúc khảo 150.000 đồng/bài thi)
Phí : 500.000 Đồng
(- Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 1.300.000 Đồng
(- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 600.000 Đồng
(- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 700.000 Đồng
(b) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III: - Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 1.200.000 Đồng
(- Từ 100 thí sinh trở lên: 1.200.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 1.400.000 Đồng
(a) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I: - Dưới 50 thí sinh: 1.400.000 đồng/thí sinh/lần)
Trực tuyến - Trước ngày thi hoặc xét thăng hạng ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi hoặc xét, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có) và địa điểm tổ chức thi hoặc xét cho các thí sinh có đủ điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng. - Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi hoặc xét, sơ đồ vị trí các phòng thi hoặc xét, nội quy, hình thức, thời gian thi hoặc xét thăng hạng. Phí : 1.300.000 Đồng
(- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 1.400.000 Đồng
(a) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I: - Dưới 50 thí sinh: 1.400.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 700.000 Đồng
(b) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III: - Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 1.200.000 Đồng
(- Từ 100 thí sinh trở lên: 1.200.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 150.000 Đồng
(c) Phúc khảo 150.000 đồng/bài thi)
Phí : 500.000 Đồng
(- Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 600.000 Đồng
(- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần)
Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần).
Dịch vụ bưu chính - Trước ngày thi hoặc xét thăng hạng ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi hoặc xét, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có) và địa điểm tổ chức thi hoặc xét cho các thí sinh có đủ điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng. - Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi hoặc xét, sơ đồ vị trí các phòng thi hoặc xét, nội quy, hình thức, thời gian thi hoặc xét thăng hạng. Phí : 600.000 Đồng
(- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 150.000 Đồng
(c) Phúc khảo 150.000 đồng/bài thi)
Phí : 500.000 Đồng
(- Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 700.000 Đồng
(b) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III: - Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 1.200.000 Đồng
(- Từ 100 thí sinh trở lên: 1.200.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 1.300.000 Đồng
(- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 đồng/thí sinh/lần)
Phí : 1.400.000 Đồng
(a) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I: - Dưới 50 thí sinh: 1.400.000 đồng/thí sinh/lần)

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ (Điều 36 Nghị định 115/2020/ND-CP)
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
2. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 1 0
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng; Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học quy định thì được miễn chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học; 1 0
4. Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng. 1 0
1. Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nội vụ Thanh Hóa
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan