Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Phí :
(không)
Lệ phí :
(không)
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Trực tuyến 5 Ngày làm việc Phí :
(không)
Lệ phí :
(không)
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức độ 4)
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc Phí :
(không)
Lệ phí :
(không)
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 1 0 MS 04.docx
Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp; 1 0
Tài liệu chứng minh sự thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan