Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Mức giá : 3.000 đồng/phút
(Tài liệu dạng đọc)
Mức giá : 13.500 đồng/phút
(Tài liệu dạng nghe , nhìn)
Mức giá : 7.500 đồng/trang quy chuẩn (14,5 x 20,5 cm)
(Tài liệu in trên giấy)
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Trực tuyến 15 Ngày làm việc Mức giá : 3.000 đồng/phút Đồng
(Tài liệu dạng đọc)
Mức giá : 13.500 đồng/phút
(Tài liệu dạng nghe , nhìn)
Mức giá : 7.500 đồng/trang quy chuẩn (14,5 x 20,5 cm)
(Tài liệu in trên giấy)
Nộp qua Cổng dịch vụ công: + Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn); hoặc + Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.kontum.gov.vn).
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc Mức giá : 3.000 đồng/phút
(Tài liệu dạng đọc)
Mức giá : 13.500 đồng/phút
(Tài liệu dạng nghe , nhìn)
Mức giá : 7.500 đồng/trang quy chuẩn (14,5 x 20,5 cm)
(Tài liệu in trên giấy)
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ

Đối với tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 1 0 Mẫu số 14.doc
Ý kiến xác nhận bằng văn bản: Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền; Đối với tài liệu lịch sử Đảng, chính quyền địa phương; tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương phải có ý kiến của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên 1 0
Hai (02) bản thảo tài liệu in trên giấy có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tại trang đầu và giáp lai giữa các trang bản thảo hoặc 01 bản thảo lưu trong thiết bị lưu trữ điện tử với định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi; Trường hợp tài liệu không kinh doanh xuất bản dạng điện tử thì nộp một (01) bản thảo điện tử có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép xuất bản 2 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Kon Tum
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan