Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc
Nộp qua bưu chính công ích 15 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Trường hợp cần thiết phải thẩm định mức độ đáp ứng quy định về tuyển sinh chương trình..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Chứng chỉ ngoại ngữ 0 2
Các văn bằng, chứng chỉ có liên quan 0 2
Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (theo mẫu); 2 0 M_u 1 __ ngh_ công nh_n v_n b_ng s_a l_i g_i kèm TT.doc
Một (01) bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 0 2
Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 0 2
Hồ sơ minh chứng thời gian học ở nước ngoài, gồm một trong các tài liệu liên quan sau: xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại; xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập; bản sao hợp lệ hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh; minh chứng đã đăng kí vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 2 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan