Thủ tục hội tự giải thể

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày làm việc Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày làm việc Nộp hồ sơ cho Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện thông qua hệ thống bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Nghị quyết giải thể hội 1 0
Bản kê tài sản, tài chính 1 0
Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ khác 1 0
Đơn đề nghị giải thể hội (theo mẫu) 1 0 Mẫu 14- Đơn đề nghị giải thể hội.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Nội vụ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan