Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ. Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Nội vụ). Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.(Phòng Nội vụ).
Trực tuyến Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ. Gửi văn bản thông báo thông qua dịch vụ công trực tuyến.
Dịch vụ bưu chính Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ. Gửi văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng nội vụ) qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có) 1 0 Mẫu B30.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Nội vụ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan