Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Tiếp nhận hồ sơ: 12 ngày làm việc - Thụ lý hồ sơ và vào sổ thụ lý: 02 ngày làm việc - Cử người giải quyết bồi thường: 02 ngày làm việc - Tạm ứng kinh phí: 07 ngày làm việc - Xác minh thiệt hại: 15 đến 45 ngày Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, người giải quyết bồi thường phải hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại làm căn cứ để thương lượng việc bồi thường. - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường phải tiến hành thương lượng việc bồi thường. + Thời gian thương lượng: 25 ngày - Cơ quan giải quyết bồi thường phải gửi cho người yêu cầu bồi thường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản
Dịch vụ bưu chính 0

Thành phần hồ sơ

Trường hợp người bị thiệt hại trực tiếp yêu cầu bồi thường
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản yêu cầu bồi thường; 1 0 Văn bản yêu cầu bồi thường.doc
Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp người bị thiệt hại không được gửi hoặc không thể có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường; 0 1
Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại; 0 1
Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường (nếu có). 0 1
Trường hợp người yêu cầu bồi thường là người thừa kế (nếu có nhiều người thừa kế thì..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản yêu cầu bồi thường; 1 0
Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp người bị thiệt hại không được gửi hoặc không thể có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường; 0 1
Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại; 0 1
Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường (nếu có); 0 1
Giấy tờ chứng minh nhân thân của người thừa kế, người đại diện của người bị thiệt hại; 0 1
Văn bản ủy quyền hợp pháp trong trường hợp đại diện theo ủy quyền; 0 1
Trường hợp người bị thiệt hại chết mà có di chúc thì người yêu cầu bồi thường phải cung cấp di chúc, trường hợp không có di chúc thì phải có văn bản hợp pháp về quyền thừa kế. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã, đang khai
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan