Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày Phí : không

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất
Trực tuyến 15 Ngày Phí : không

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình).
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày Phí : không Đồng

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị được miễn tiền sử dụng đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất được giao và lý do miễn miễn sử dụng đất (bản chính). 1 0
- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở (bản sao). 0 1
- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao) 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan