Thông báo thành lập tổ hợp tác

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay tại thời điểm nhận hồ sơ. Lệ phí :
(Không có)
Trực tuyến Ngay tại thời điểm nhận hồ sơ. Lệ phí :
(Không có)
Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình)
Dịch vụ bưu chính Ngay tại thời điểm nhận hồ sơ. Lệ phí :
(Không có)

Thành phần hồ sơ

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thì..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
(1) Giấy thông báo thành lập tổ hợp tác; 0 0 Mau I.01 NĐ 77.docx
(2) Hợp đồng hợp tác; 0 0 Mau I .02 NĐ 77.docx
(3) Văn bản ủy quyền của một trăm phần trăm (100 %) tổng số thành viên tổ hợp tác. 0 0
- Trường hợp tổ trưởng tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1) Giấy thông báo thành lập tổ hợp tác; 1 0 Mau I.01 NĐ 77.docx
(2) Hợp đồng hợp tác; 1 0 Mau I .02 NĐ 77.docx
(3) Biên bản cuộc họp tổ hợp tác về việc bầu tổ trưởng. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan