Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến 1 Ngày làm việc Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm vi.ệc tiếp theo
Trực tuyến Theo hợp đồng Phí : Biểu mẫu kèm theo

Phí cung cấp dữ liệu đất đai.docx
Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng. Địa chỉ trực tuyến tại https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (Toàn trình)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Phiếu đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai Mẫu số 01/PYC 1 0 Mau so 01-PYC.pdf

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã, Văn phòng Đăng ký đất đai
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan