Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; - Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Phí : 0 Đồng

Trực tuyến - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; - Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Phí : 0 Đồng

Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần).
Dịch vụ bưu chính - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; - Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Phí : 0 Đồng

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 1 0 Phụ lục III.TT 15.2019.TT-BNNPTNT.docx
Thuyết minh thiết kế được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 1 0 Phụ lục I.TT 15.2019.TT-BNNPTNT.docx
Bản đồ thiết kế: xây dựng trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000 với tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. Trình bày và thể hiện nội dung bản đồ áp dụng TCVN 11566:2016 về bản đồ quy hoạch lâm nghiệp 0 1
Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được giao đối với hoạt động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các tài liệu khác có liên quan. 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan