Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 33 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính và qua môi trường mạng: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 33 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính và qua môi trường mạng: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 33 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính và qua môi trường mạng: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Phương án trồng rừng thay thế theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019; 1 0 Phụ lục I.TT13.2019.TT.BNNPTNT.docx
Văn bản đề nghị phê duyệt theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 1 0 Phụ lục II.TT13.2019.TT.BNNPTNT.docx
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tài liệu khác có liên quan (nếu có); Trường hợp hồ sơ là bản bằng chữ nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan