Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc - Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 05 (năm) ngày - Thời hạn xem xét, chấp thuận về môi trường: Tối đa là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 15 Ngày làm việc - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong .thanhhoa.gov.vn (mức độ 4); - Tại Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp: Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong .thanhhoa.gov.vn (mức độ 3);
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc - Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 05 (năm) ngày - Thời hạn xem xét, chấp thuận về môi trường: Tối đa là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Văn bản đề nghị thay đổi của chủ dự án theo Mẫu số 3.1 (kèm theo). 0 0 Phụ lục 3.1.docx
b) Báo cáo về những nội dung thay đổi; các tác động môi trường, chất thải phát sinh từ những thay đổi; các biện pháp giảm thiểu tác động, xử lý chất thải phát sinh kèm theo các thay đổi quản lý, giám sát môi trường theo Mẫu số 3.2 (kèm theo). 0 0 Phụ lục 3.2.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan