Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.
Trực tuyến 15 Ngày làm việc Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
c) Thành phần, số lượng hồ sơ - Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 kèm theo dưới đây; - Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan. 0 0 Phụ lục 2.1.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan